Regulamin korzystania z usług IQ OCRArtykuł 1

Definicje.

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Togetherdata – Togetherdata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, woj. mazowieckie, 00-446 Warszawa, przy ul. Fabrycznej 5a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000599755, NIP: 527-27-58-630.
 • IQ OCR - prowadzona przez Togetherdata w języku polskim, wersja demonstracyjna serwisu internetowego on-line, skierowanego do Użytkowników, w ramach finalnej wersji którego oferowane mają być usługi związane z analizą i rozpoznawaniem treści scanowanych dokumentów;.
 • Użytkownik – każdy podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i wprowadził do IQ OCR zescanowany dokument stanowiący jego własność celem uzyskania dostępu do usług świadczonych przez Togetherdata na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Dokument – obraz cyfrowy dowolnego dokumentu np. umowy, faktury, paragonu, zawierającego dane, które mogą zostać rozpoznane i wyodrębnione w ramach świadczenia usług przez IQ OCR, a który to obraz został wprowadzony przez Użytkownika do IQ OCR.
 • Regulamin - niniejszy Regulamin IQ OCR.

Artykuł 2

Warunki korzystania z IQ OCR

 • Użytkownikami mogą być zarówno pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 • Skorzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem IQ OCR jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków i postanowień przewidzianych w Regulaminie oraz zobowiązaniem się użytkownika do przestrzegania zasady i wypełniania obowiązków związanych z korzystaniem z usług w ramach IQ OCR.
 • Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Użytkownika IQ OCR, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

Artykuł 3

Zakres i warunki świadczenia usług.

 • Usługi świadczone przez Togetherdata w ramach IQ OCR są bezpłatne.
 • Togetherdata zobowiązuje się świadczyć usługi w ramach IQ OCR zgodnie z należytą starannością, posiadaną wiedzą, możliwościami technicznymi oraz Regulaminem.
 • W ramach aktualnej funkcjonalność IQ OCR świadczy jedynie usługi polegające na przetworzeniu i analizie Dokumentów, przesłanych przez Użytkownika w formie obrazu cyfrowego i udostępnieniu Użytkownikowi wyniku tak przetworzonych dokumentów w postaci wyświetlonej informacji o wyodrębnionych danych dotyczących podmiotów wskazanych w przetworzonych dokumentach takich jak: firma przedsiębiorcy, NIP, nr REGON, nr KRS, nr PESEL, adres, dane osobowe stron dokumentu, nr telefonów, identyfikatory, sygnatury oraz inne dane określające podmiot wskazany w przetworzonym dokumencie.
 • Świadczenie usług w ramach IQ OCR nastąpi niezwłocznie po przesłaniu dokumentu w formie elektronicznej.
 • Dokumenty w formie elektronicznej mogą być przesyłane za pośrednictwem strony www - upload plików przez stronę IQ OCR.
 • Przesłane przez Użytkowników dokumenty powinny być czytelne tj. w jakości umożliwiającej ich odczyt i przetworzenia. Jeśli przesłany przez Użytkownika dokument nie będzie czytelny, a zatem nie będzie możliwe jego odczytanie i przetworzenie przez IQ OCR, Użytkownik zostanie o takim fakcie poinformowany. W takiej sytuacji, w celu wykonania przez IQ OCR usługi w odniesieniu do takiego dokumentu, Użytkownik jest zobowiązany do ponownego przesłania jego czytelnej wersji. Togetherdata zaleca aby skanować dokumenty z rozdzielczością 600 dpi z zapisem bez kompresji stratnej.
 • IQ OCR nie służy do archiwizacji dokumentów Użytkowników. Dane dostępne w ramach usług świadczonych za pośrednictwem IQ OCR mają charakter informacyjny dla Użytkownika. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku pliki i informacje dostępne uzyskane za pośrednictwem IQ OCR. Togetherdata nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości dostępu do IQ OCR lub za usunięcie z IQ OCR danych i informacji lub ich utratę w wyniku awarii lub zdarzeń o podobnym charakterze.
 • Obowiązkiem Użytkownika jest weryfikacja danych, powstałych po przetworzeniu i analizie dokumentów w formie obrazu cyfrowego, pod kątem ich zgodność z dokumentem pierwotnym. W przypadku wykrycia tego rodzaju niezgodności Użytkownik powinien dokonać korekty tych danych we własnym zakresie.
 • Togetherdata nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych powstałych po przetworzeniu i analizie dokumentów z naruszeniem postanowień ust. 8 powyżej.
 • Togetherdata zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępności IQ OCR w celu jego napraw, modyfikacji lub rozbudowy.
 • Togetherdata zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług za pośrednictwem IQ OCR w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Artykuł 4

Inne obowiązki Użytkowników

 • Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach IQ OCR powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem działania IQ OCR.
 • Użytkownik w przypadku współdzielenia dokumentów za pomocą dedykowanych linków powinien kierować się zasadą ograniczonego zaufania.
 • Użytkownik oświadcza, iż wszelkie przesyłane dokumenty, stanowiące przedmiot usług świadczonych za pośrednictwem IQ OCR stanowią ich wyłączną własność lub posiada wszelkie wymagane zgody i zezwolenia umożliwiające przekazanie ich do IQ OCR, ich udostępnianie i upublicznianie nie jest w żaden sposób ograniczone, a ich przesłanie oraz dalsze przetworzenie przez Togetherdata w ramach świadczenia usług za pośrednictwem IQ OCR nie narusza praw podmiotów trzecich.
 • Użytkownik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie lub licencje na wykorzystanie utworów objętych prawami autorskimi, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć, obrazów i tekstów wprowadzanych do IQ OCR, oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).
 • Zabronione jest przesyłanie przez Użytkownika dokumentów zawierających dane osobowych lub informacji poufnych dotyczących osób trzecich. Zabronione jest w szczególności nieupoważnione przesyłanie informacji poufnych dotyczących jakichkolwiek osób, w tym ich numerów kart kredytowych, numerów praw jazdy lub numerów innych dokumentów, ani żadnych innych informacji, które nie są publicznie dostępne.
 • Togetherdata przechowuje i przetwarza przesłane dokumenty oraz dane w nich zawarte wyłącznie w związku ze świadczonymi za pośrednictwem IQ OCR usługami oraz udoskonalaniem i rozwojem IQ OCR. Wszelkie przesłane dokumenty i dane zostają automatycznie usunięte w terminie 7 dni od dnia ich przesłania.

Artykuł 5

Inne oświadczenia i informacje

 • Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych IQ OCR stanowią przedmiot praw wyłącznych Togetherdata. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 • Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach IQ OCR materiałów wymaga każdorazowo zgody Togetherdata i nie może naruszać postanowień regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Togetherdata oraz Użytkowników. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń IQ OCR, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

Artykuł 6

Poufność i Prywatność.

 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Togetherdata. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach: rozwoju systemu IQ OCR, obsługi reklamacji, udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję.
 • Akceptując Regulamin Użytkownik akceptuje politykę prywatności znajdującą się pod adresem https://iqocr.com/polityka.
 • Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, iż upoważniony jest do dysponowania wszelkimi danymi zawartymi w przesłanych Dokumentach oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych w nich zawartych w celach określonych w ust. 1 powyżej.
 • Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także do poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby Togetherdata w formie pisemnej.
 • Togetherdata zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika.
 • Togetherdata nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych osób trzecich niezgodnie z celem działania IQ OCR oraz Regulaminem.

Artykuł 7

Zmiany Regulaminu.

 • Togetherdata może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach IQ OCR. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Togetherdata, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w IQ OCR zmienionego Regulaminu.
 • Użytkownik przy pierwszej próbie przesłania dokumentów, licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także przesłanie dokumentów do IQ OCR.
 • Odmowa zaakceptowania zmian jest równoznaczna z rezygnacją ze świadczenia usług przez Togetherdata.

Artykuł 8

Pomoc techniczna i postępowanie reklamacyjne.

 • IQ OCR udziela Użytkownikom pomocy technicznej w celu zapewnienia sprawnego korzystania ze swoich usług.
 • Pomoc techniczna udzielana jest drogą mailową po uprzednim kontakcie na adres iqocr@togetherdata.com. Dopuszczalne będą również inne środki komunikacji elektronicznej publikowane na stronie IQ OCR..
 • Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Togetherdata lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Reklamację można złożyć w formie e-maila lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika (imię, nazwisko, firmę, a w przypadku reklamacji zgłaszanych pisemnie dane adresowe), datę wystąpienia i opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Togetherdata zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. W przypadku braku wskazania adresu do korespondencji Użytkownika, który złożył reklamację w formie pisemnej, Togetherdata pozostawi reklamację bez rozpatrzenia.
 • Togetherdata rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub w przypadku reklamacji pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Togetherdata może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail.

Artykuł 9

Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów.

 • Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Togetherdata, której przedmiotem są usługi świadczone przez Togetherdata w ramach IQ OCR na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 • Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Togetherdata w ramach IQ OCR będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Togetherdata.