Rozwiązania

Nasze rozwiązanie kierujemy zarówno do podmiotów przetwarzających wielomilionowe bazy skanów dokumentów, jak również do mniejszych instytucji, które chcą wykorzystać określone informacje ze swoich zbiorów.

Zaawansowane modele rozpoznawania obrazów oraz ekstrakcji wskazanych przez Klienta informacji dostarczają wysokiej jakości dane wspierające decyzje biznesowe lub automatyzują procesy biznesowe w organizacjach.

IQ OCR obsługuje szereg standardowych formatów dokumentów z różnych branż oraz danych najczęściej wykorzystywanych w analizach biznesowych. Zakres ekstrahowanych danych zawartych w dokumentach, jak i ich format wyjściowy jest dostosowywany do potrzeb Klienta.

IQ OCR ma zaimplementowane najnowocześniejsze techniki deep learningu, które zwiększają znacząco skuteczność rozpoznawania i ekstrakcji danych ze skanów dokumentów, dzięki czemu jesteśmy awangardą w obszarze ekstrahowania danych z niestrukturyzowanych zbiorów dokumentów.

Dlaczego IQ OCR?

Inteligentna ekstrakcja danych użytecznych biznesowo z dużej ilości dokumentów, bez konieczności opracowania szablonów dla poszczególnych typów dokumentów

Wyciągamy konkretne wartości, dane osobowe, adresy, identyfikatory, sygnatury, telefony

Nie konwertujemy obrazów na inny format, ale wyciągamy konkretne dane i przygotowujemy je do wykorzystania biznesowego, analizy, importu do systemów Klienta

Tworzymy dedykowane reguły ekstrakcji danych zgodnych z potrzebami klienta, analizujemy kontekst oraz dane o określonej strukturze.

Budujemy modele uczące się rozpoznawania dokumentów z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych (deep learning)

Adoptujemy nowoczesne techniki deep learning do w celu zwiększenia skuteczności oraz automatyzacji wyciągania danych z dokumentów

Nie dostarczamy ciągu znaków, ale informacje o określonej strukturze. Nasze inteligentne algorytmy rozpoznają zależności strukturalne

Zapewniamy bezpieczeństwo przetwarzania danych

IQ OCR w liczbach

43 mln

pozyskanych jednostkowych
informacji

28 mln

przeanalizowanych
stron

4,6 mln

przeanalizowanych stron
miesięcznie

7 mln

przeanalizowanych stron
dokumentów

6 miesięcy

obecności
na rynku

Jak to działa?

Dodaj plik z dokumentem ze swojego dysku

Nasi klienci

instytucje finansowe

firmy windykacyjne

firmy ubezpieczeniowe

instytucje publiczne

Zainteresowany współpracą?
Skontaktuj się z nami!

Klauzula informacyjna administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez administratora:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Togetherdata Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-895, ul. Biała 4/81.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@togetherdata.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. lit c Rozporządzenia 2016/679;
  • w celach analitycznych i statystycznych — podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;
  • w celu kierowania do Pani/ Pana przez administratora treści marketingowych; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679);
  • w celu zbierania Pani/Pana danych dla potrzeby nawiązania współpracy ze współpracownikiem w procesie rekrutacyjnym;
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  • podmiotom świadczącym na rzecz administratora Usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak rozpatrzenie reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe,
  • operatorom pocztowym i kurierom,
  • bankom w zakresie realizacji płatności.
  • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania współpracy, w tym przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a w przypadku danych podanych fakultatywnie - do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów poszukiwania współpracowników prowadzonych przez Administratora, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od dnia przekazania danych osobowych Administratorowi.
 6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza obszar EOG.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt 3 c) i d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 11. Podanie danych osobowych jest wymagane przez administratora w celu zawarcia i wykonania Umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne.